Sikkerhet

I Norsk Retningsboring har vi fokus på sikkerhet. Risikovurdering fra planlegging til gjennomføring av prosjekter, dette er en rød tråd gjennom alle våre prosesser.

Vi benytter Sikker Jobb analyse (SJA) som en metode for å dokumentere gjennomføring av kritiske operasjoner.

Rapportering av uønskede hendelser (RUH) og farlige forhold i prosjektene gir oss input til å iverksette tiltak for å forebygge skader. Dette arbeidet har gitt oss en positiv utvikling.

Vi har også fokus på å gjøre minst mulig inngrep/utslipp i naturen og et sunt arbeidsmiljø.

Norsk Retningsboring er bevisst på at vår riggplass kan være fysisk krevende, og utføres ofte i omgivelser som er ubeskyttet mot vær og vind.

Norsk Retningsboring skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker , miljø, og materiell. Det er vår klare målsetning å prioritere sikkerhet i alle aktiviterer og å skape en holdning i organisasjonen om at skader ikke aksepters. Gjennom ulike tiltak skal selskapet forebygge helsefarer, og vi skal aktivt arbeide for en optimal og trygg arbeidsplass.

  1. Vi skal identifisere og benytte beste praksis på vårt forretningsområdet, samt benytte produkter og arbeidsutførelse til det beste for arbeidsmiljø og ytremiljø.
  2. De ansatte skal trives og føle seg trygge på sin arbeidsplass, og de skal oppleve at bedriften er ærlig opptatt av dette.
  3. NRB HMS policy innebærer å utvikle og opprettholde fokus på HMS, slik at vår nullskade visjon på personell og miljø er implementert på alle nivåer.

Avonova bistår Norsk Retningsboring AS med HMS og arbeidsmiljøtiltak som bidrar til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for både ansatte og ledere. Avonova er godkjent av Arbeidstilsynet og forøvrig landets største leverandør av bedriftshelsetjeneste.

De lever da også denne tjenesten til vårt firma, bl.a. kalles alle ansatte inn på årlig helsesjekk.

De fleste av våre ansatte har bakgrunn fra offshoreindustrien og det høye sikkerhetsnivået som hersker der, noe som vi føler gjennomsyrer den høye prioriteten på HMS vi har i Norsk Retningsboring AS.

Vi kjører sikkerhetsmøte hver søndag og har nær oppfølgingfølging av rapportering som SJA, RUH….

Vi jobber aktivt for å

  • Involvere ansatte ved beslutninger som kan påvirke arbeidsmiljøet.
  • Arbeide systematisk for å redusere risiko knyttet til kjente faremomenter.
  • Forebygge arbeidsrelatert skade og sykefravær.
  • Ta lærdom av uønskede hendelser
  • Respektere og følge krav og forpliktelser som stilles til oss gjennom lov, forskrift, kontrakt som styrer våre aktiviteter.

For å få den enkelt ansatte motivert og for å få alle til å dra i samme retning, legger NRB stor vekt på god og aktiv rapportering og bred informasjon tilbake til den enkelte medarbeider.

Dette for å fremme god lagånd og for å skape gode kollegiale forhold og høy trivsel.

Vi setter fokuset på 

Vi sørger for at rigg inneholder utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. 

Utstyret skal holde høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.